خوش آمدید

وبلاگ کامران دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر // دانشگاه آزاد مهاباد

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 دوباره میسازمت وطن        اگر چه با خشت جان خویش                                               ستون به سقف تو میزنم     اگر چه با استخوان خویش 
 

------------------------------------------------------------------------- 

گزارش تخلف
بعدی